Často kladené otázky: Udržateľnosť v spoločnosti beeline

Akú stratégiu udržateľnosti sleduje spoločnosť beeline?

Udržateľnosť je definovaná troma oblasťami: Ekológia, ekonómia a sociálna podpora.  Samozrejme, všetky tri spolu úzko súvisia. Avšak, každá oblasť má svoje vlastné požiadavky:

  • Z ekonomického hľadiska stavia beeline na blízkom partnerstve s výrobcami a distribútormi založenom na vzájomnej úcte a korektnej spolupráci – naše obchodovanie má byť pre všetkých zúčastnených úspechom. To zaručuje dlhú životnosť nášho obchodného modelu.
  • V oblasti sociálnej zodpovednosti je naším cieľom poskytnúť primerané zamestnanie všetkým, ktorí sú zapojení do výroby a distribúcie. Náš etický kódex (Code of Conduct) je meradlom pri spolupráci s našimi dodávateľmi a deklaruje naše postoje k etickým a morálnym pracovným podmienkam (o. i. zákaz detskej a nútenej práce). Celý kódex si môžete nájsť na našej firemnej stránke.
  • Naša iniciatíva vo vzťahu k životnému prostrediu je – okrem plnenia záväzných požiadaviek na bezpečnosť výrobkov – momentálne zameraná na emisie skleníkových plynov (CO2), pretože zmena klímy je pre nás jednou z najväčších výzev. Zároveň sme zaviedli program kontroly nakladania s odpadmi u svojich dodávateľov, ktorý nám teraz umožňuje ovplyvňovať túto oblasť. Naša ďalšia pozornosť bude venovaná znižovaniu spotreby vody.

Aké opatrenia v oblasti udržateľnosti už spoločnosť beeline urobila? Čo plánuje do budúcnosti?

Na našej internetovej stránke sa nachádza zhrnutie niektorých našich aktivít týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti (https://www.beeline-group.com/de/unternehmen/verantwortung/). Patria k nim opatrenia v sociálnej oblasti, ako aj činnosti týkajúce sa životného prostredia.

Okrem svojho záväzného etického kódexu, Code of Conduct, ktorého dodržiavanie prísne sledujeme, podporujeme organizácie, ako je OXAM či Welthungerhilfe, a nemocnicu v Čade.

Na zmenšenie ekologickej stopy sme vyvinuli metódu, ktorou dokážeme zistiť množstvo CO2 vylúčeného počas nášho reťazca tvorby pridanej hodnoty. Vďaka tejto informácii sa teraz môžeme sústrediť na oblasti, v ktorých sa vylučuje veľmi veľa CO2 a efektívne ho eliminovať.

TOSH je našou prvou značkou, pri produktoch ktorej dosahujeme neutralizáciu CO2 výsadbou stromov.

Okrem toho sme v roku 2009 otvorením svojho energeticky sebestačného logistického centra (BLC) v Kolíne urobili dôležitý krok v oblasti redukcie CO2, za čo sme získali certifikát „Green Building“. Táto certifikácia Green Building sa udeľuje len nehnuteľnostiam s mimoriadne energeticky efektívnou a udržateľnou stavebnou technológiou. (link)

Otvorenie druhého logistického centra v Memphise (USA) predstavuje vytvorenie uvedomelého prepravného reťazca s minimálnymi emisiami CO2.

Naše obchody v Nemecku už fungujú na elektrinu z vodných a veterných elektrární – pokiaľ ide o obchody mimo Nemecka, chceme tiež prejsť na obnoviteľné zdroje energií – tento krok ročne predíde vytvoreniu približne 1 milióna kg  CO2.

Náš tovar a naše obaly zásadne neobsahujú PVC. Tento fakt pravidelne preverujú nezávislé kontroly.

Ako zaobchádza spoločnosť beeline s obalovými odpadmi?

Všetky obaly likvidujú naše partnerské firmy v mieste svojho pôsobenia (kľúčové slovo „Zelený bod“). Odpad, ktorý vznikne tu u nás na sklade a pri príjme tovaru, sa triedi a vytriedený sa odovzdáva na recykláciu – to platí napríklad aj pre neopraviteľné displeje.

Ďalším opatrením na prevenciu odpadov z obalov je prechod na nové vrecká polybags. Tieto malé priehľadné vrecká používame na to, aby sa naše výrobky dostali na miesto predaja neporušené. V januári 2018 uvedieme do obehu prvé testovacie vrecká polybags, ktoré sú úplne recyklovateľné a zároveň zlepšujú bilanciu CO2 týchto obalov. Keďže ide o veľmi komplexnú tému, dúfame, že tento test prebehne pozitívne a pomôže nám priblížiť sa k vyriešeniu tohto problému.

Ako beeline vníma „pracovné podmienky v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách“? Aké opatrenia sa robia na zabezpečenie férových výrobných podmienok v dodávateľských prevádzkach?

Chceme, aby bola práca na našich výrobkoch pre všetkých výhrou. Zamýšľali sme sa nad tým, ako by sa dalo zaistiť, aby sme sa mohli postaviť aj za podmienky, ktoré panujú u našich dodávateľov. A to predovšetkým vo vzťahu k pracovným pomerom. 

Pre všetkých, ktorí sú zapojení do výroby nášho tovaru, je záväzný náš etický kódex, Code of Conduct. Ten je založený na medzinárodne uznávaných štandardoch, ktoré boli formulované Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). V kódexe sme zadefinovali napríklad, že nepripúšťame detskú či nútenú prácu, avšak táto dohoda deklaruje aj mnohé iné body (bezpečnosť budov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sociálne podmienky na pracovisku, ...).

Dodržiavanie týchto zásad sa skúma v rámci zamestnaneckých prieskumov a garantuje sa kontrolami, ktoré vykonávajú naši vlastní zamestnanci, ale aj obchodní partneri a tretie osoby.
Celý kódex si môžete nájsť na našej firemnej stránke.

Rieši beeline tému udržateľnosti aj v dialógu sa svojimi zákazníkmi? Ak áno, ako?

Zákazníci a záujemcovia sa o tejto téme môžu dozvedieť viac tak na našej webovej stránke, ako aj na našich kanáloch využívaných v rámci sociálnych médií. Okrem toho je im k dispozícii aj náš zákaznícky servis.

Odkiaľ sa môžem dozvedieť, kde a za akých podmienok sa produkty vyrábajú?

To, odkiaľ výrobky pochádzajú, môžete odčítať z nášho čiarového kódu. Aby bolo možné vo výrobných závodoch zaistiť sociálne štandardy, a tak aj dôstojné pracovné podmienky, sú všetci naši dodávatelia povinní, rešpektovať náš etický kódex, Code of Conduct.

Ako sa zaručuje, že sa pri výrobe nepoužívajú žiadne chemické/jednovaté látky?

Pri výrobe nášho tovaru sa nesmú používať určité látky. Všetky výrobky sú po zhotovení kontrolované v nezávislých laboratóriách.  Keď výrobok neprejde testom, neexpeduje sa.

Má spoločnosť beeline stanovené smernice na používanie kožušín a kože?

Áno! Vyvinuli sme politiku „Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy“, ktorú dodržiavame nielen my, ale aj naši dodávatelia. Zároveň sa orientujeme podľa zoznamu „Red List“ svetovej ochranárskej únie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). V našej výrobe sa nepoužívajú žiadne produkty zo zvierat, ktoré sú na tomto zozname klasifikované ako ohrozené.