SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Spoločenská zodpovednosť nie pre nás v spoločnosti beeline len trendom, je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry. Do veľkej miery sa cítime byť zaviazaní spoločnosti a životnému prostrediu, a preto sme v rámci podniku vypracovali etický kódex, ktorý platí pre nás a našich partnerov. Na tomto mieste vám predkladáme našu sociálnu angažovanosť a naše kroky na ceste k udržateľnejšiemu podnikaniu.

 

NÁŠ ETICKÝ KÓDEX

Rovnako ako naši zákazníci nechceme, aby sa rozumné ceny našich výrobkov draho odrážali na iných miestach. Nie sme majiteľom vlastnej továrne ani manufaktúry, avšak naši dodávatelia sú našimi partnermi a každý z nich sa zaviazal dodržiavať ustanovenia nášho etického kódexu (Code of Conduct).

Spoločne so svojimi dodávateľmi sme vybudovali systém riadenia, ktorý prakticky implementuje, kontroluje a komunikuje pravidlá nášho etického kódexu. Naši audítori, ktorí pochádzajú vždy z krajiny, v ktorej pracujú, preverujú dodržiavanie našich štandardov a sú dodávateľom k dispozícii. Rešpektovanie našich štandardov vo výrobných závodoch navyše sledujú tak externé organizácie, ako je INTERTEK, ELEVATE a BUREAU VERITAS, ako aj naši obchodní partneri.


V etickom kódexe sú o. i. zakotvené aj nasledujúce body:

  • Zákaz detskej práce
  • Zákaz nútenej práce
  • Zákaz diskriminácie a obťažovania na pracovisku
  • Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Zaistenie práva na slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie
  • Férové mzdy a peňažné vyrovnania
  • Regulovaný pracovný čas a transparentné spravovanie nadčasov
  • Ekologické výrobné procesy a ekologická distribúcia
  • Podpora podnikateľskej etiky a boj proti korupcii
  • Zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prevzatie spoločenskej zodpovednosti pre nás znamená úctivé zaobchádzanie so zdrojmi a s prírodou. Naše kolekcie sa rýchlo menia. O to dôležitejšie je, aby bolo naše celkové správanie zamerané na dlhodobú udržateľnosť, a to najmä vo vzťahu k prírode. Už sme dosiahli, že naše výrobky ani obaly neobsahujú PVC. Pri našej najnovšej značke TOSH sme si stanovili úlohu znížiť emisie CO2. A to, čo „zostane“, neutralizujeme výsadbou lesov. Bližšie informácie nájdete tu:


NEUTRALIZÁCIA CO2

Aby sme zistili, koľko CO2 sa za rok vylúči pri výrobkoch značky TOSH od získavania surovín až po dodanie do našich logistických centier, vyvinuli sme metódu certifikovanú organizáciou TÜV Nord, ktorá umožňuje stanoviť množstvo CO2 2 vyprodukovaného v rámci celého reťazca tvorby pridanej hodnoty. Vďaka nej sme zistili, kde musíme zapracovať, ak chceme účinne znížiť emisie.

Okrem toho je naším cieľom úplne neutralizovať množstvo CO2 vznikajúce pri výrobkoch značky TOSH. To znamená, že v rámci zalesňovacích projektov sa zasadí toľko stromov, koľko je potrebných na úplné spracovanie vyprodukovaného množstva:

Investujeme do programu „Bergwald Projekt“, ktorý je založený na zalesňovaní európskych lesných plôch, a programu „Project Togo“. „Project Togo“ nielen podporuje zalesňovanie v západnej Afrike, ale tiež vytvára pracovné miesta, školy a studne, stavia zdravotnícke centrá a kladie dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov v tomto regióne.

Pri implementácii programov nás podporuje náš partner NATUREOFFICE. Na stránke natureOffice.com si môžete pozrieť aktivity, ktorými neutralizujeme emisie CO2 vznikajúce pri výrobkoch značky TOSH.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VYBAVENIE

V roku 2009 sme otvorením svojho energeticky sebestačného logistického centra (BLC) v Kolíne urobili dôležitý krok v oblasti redukcie CO2, za čo sme získali certifikát „Green Building“. Táto certifikácia Green-Building sa udeľuje nehnuteľnostiam s mimoriadne energeticky efektívnou a udržateľnou stavebnou technológiou. Otvorenie druhého logistického centra v Memphise (USA) predstavuje vytvorenie uvedomelého prepravného reťazca s minimálnymi emisiami CO2 aj mimo Európy. Všetky naše obchody v Nemecku už fungujú na elektrinu z vodných a veterných elektrární – pokiaľ ide o obchody mimo Nemecka, chceme tiež prejsť na obnoviteľné zdroje energií.

 

VYSOKÉ ŠTANDARDY PRI ZAOBCHÁDZANÍ SO ZVIERATAMI

Prísny dôraz kladieme na zabezpečovanie dobrých životných podmienok zvierat. Avšak niektoré materiály použité v našej výrobe majú živočíšny pôvod. Z tohto dôvodu sme vyvinuli politiku  „Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy“, ktorá zaväzuje nielen nás, ale aj našich dodávateľov. Zároveň rešpektujeme zoznam „Red List“ svetovej ochranárskej únie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). Pri svojich výrobkoch živočíšneho pôvodu (ako je napr. koža) garantujeme, že nepochádzajú zo živočíšnych druhov, ktoré sú na tomto zozname klasifikované ako ohrozené.

 

PRÍSNA KONTROLA KVALITY VÝROBY

Zdravie je dôležité – preto sa tu zameriavame hlavne na doplnky a látky, ktoré sa nosia priamo na pokožke. Naše výrobky podliehajú prísnym európskym a americkým smerniciam, pričom sa vždy riadime prísnejším nariadením. V Európskej únii sa na naše výrobky vzťahujú predovšetkým nariadenia REACH. Zadefinovali sme komplexnú klauzulu „Chemical Restriction Policy“ a naši dodávatelia sú povinní dodržiavať jej limity.  Rešpektovanie stanovených kritérií pravidelne zverujeme uznávaným, akreditovaným laboratóriám.

 

SOCIÁLNA ANGAŽOVANOSŤ

Radi by sme spoločnosti niečo vrátili, a preto podporujeme sociálne zamerané projekty. O ktoré ide, si môžete pozrieť tu: 

Spolupráca s organizáciou OXFAM

Od roku 2009 spolupracujeme s charitatívnou organizáciou OXFAM (Oxford Commite for Famine Relief), globálnou organizáciou na pomoc v núdzi a podporu rozvoja, ktorá sa zasadzuje za spravodlivejší svet bez chudoby.

Organizácia OXFAM za zvýhodnených podmienok skupuje sezónny tovar s etiketami SIX, I AM a Accessories a predáva ho vo svojich obchodoch. V rokoch 2015 a 2016 boli sociálne projekty vďaka predaju OXFAM podporené celkovou čiastkou v hodnote ca 477 000 eur.

Naším najnovším ťahom sú úplne vlastné doplnky organizácie OXFAM s názvom „SIX 4 Good“. Na začiatku júla 2017 bola otvorená prvá predajňa „SIX 4 Good“ v Dubline a plánuje sa otvorenie ďalších predajní v Írsku.

Pomoc proti svetovému hladu

Od roku 2008 podporujeme neziskovú organizáciu Welthungerhilfe v boji proti svetovému hladu. Pravidelne organizujeme charitatívne akcie, ako je napríklad predaj charitatívnych kolekcií šperkov. Týmto spôsobom sme v predchádzajúcich rokoch organizácii Welthungerhilfe pomohli darovaním čiastky v hodnote viac ako 440 000 eur.

Nemocnica v Čade

Od roku 2003 sa naša spoločnosť angažuje v podpore nemocnice v stredoafrickom Čade. Odvtedy sme priamou podporou v hodnote 1,7 miliónov eur pomohli financovať vzdelanie mnohých tamojších lekárov a pomocného personálu a podporili zlepšenie vybavenia potrebnými liekmi a zariadeniami.