Prehlásenie o ochrane dát

Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vám objasní povahu, rozsah a účel získavania a využívania osobných údajov na webovej stránke www.beeline-group.com (ďalej nazvanej ako „webová stránka“) spoločnosťou beeline GmbH (ďalej nazvanej ako „my“ alebo "nás" alebo „beeline“). Sme zodpovední za spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke, s výnimkou, ak toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje odlišné informácie.

Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých je osoba identifikovateľná, teda údaje, ktoré môžu byť vysledované späť k danej osobe. To obvykle zahŕňa meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Okrem toho môžu byť za osobné údaje považované tiež aj čisto technické údaje, ktoré môžu byť priradené osobe.

 

Kontaktné údaje zodpovedného zástupcu:

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

Našich externí pracovníci poverení ochranou osobných údajov zastihnete na nasledujúcej e-mailovej adrese: datenschutz.beeline@two-towers.eu alebo poštou na:
Two Towers Consulting GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 51
50672 Kolín, Nemecko

 

Vaše práva

Na základe žiadosti máte právo na bezplatné získanie informácii o osobných údajoch, ktoré boli o Vás uložené (od druhej informácie do 12 mesiacov Vám môžeme účtovať poplatok). Okrem toho máte právo na úpravu nepresných údajov, právo na vyžiadanie obmedzenia spracovania rozsiahlo spracovávaných údajov a právo na vymazanie údajov spracovávaných v rozpore s právnymi predpismi príp. príliš dlho uložených osobných údajov (pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť archivácie a tomu nebránia žiadne dôvody podľa článku 17 odsek 3 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR). Okrem toho máte právo previesť všetky, Vami nám odovzdané údaje v bežnom dátovom formáte.(právo na prenosnosť údajov).

Pokiaľ máte voči spracúvaniu jednotlivých postupov právo vzniesť námietku proti spracovaniu, upozorníme na to v rámci popisu jednotlivých postupov.

Pre uplatnenie Vašich práv postačuje zaslanie e-mailu na DataProtectionOffice@beeline-group.com

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na niektorom z úradov pre ochranu údajov.

 

Dobrovoľnosť uvádzania údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tejto webovej stránke nie je všeobecne ani zákonne ani zmluvne predpísané. Nie je Vašou povinnosťou, aby ste na tejto webovej stránke odovzdávali osobné údaje, s výnimkou, ak na to poukážeme v konkrétnom prípade v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Predsa len poskytovanie funkcií tejto webovej stránky vyžaduje spracovanie Vašich osobných údajov.


Prehľad o postupoch

Na tejto webovej stránke sa spracovávajú osobné údaje v rámci nasledujúcich postupov:

 1. Nadviazanie kontaktu
 2. Portál uchádzača
 3. Tlačový portál
 4. Súbory protokolu servera
 5. Google Analytics vrátane upozornení na cookies
   

1. Nadviazanie kontaktu

Pri nadviazaní kontaktu s nami (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo po použití kontaktného formulára) sa Vami poskytnuté informácie spracujú na účely spracovania žiadosti, ako aj v prípade, že vzniknú následné otázky. Pokiaľ sa žiadosť týka oblastičinnosti dcérskej spoločnosti spoločnosti beeline GmbH (napr. ak ide o konkrétnu krajinu mimo Nemecka alebo konkrétny obchodný model („Retail“ alebo „ Concessions“), môže sa stať, že požiadavka je vyhodnotená a poslaná príslušnej dcérskej spoločnosti na spracovanie vašej žiadosti.

Právny základ

Údaje v rámci nadviazania kontaktu sa spracujú v súlade s článkom 6 odseku 1 ako aj písmena f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR. Tento režim povolení umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávnených záujmov“ zodpovedného zástupcu, pokiaľ neprevládajú jeho základné práva, základné slobody alebo záujmy. Naším oprávneným záujmom je spracovanie nadviazania kontaktu. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek podať námietku, ak existujú dôvody, ktoré existujú vo Vašej osobitnej situácii a sú v rozpore so spracovaním údajov. V tomto prípade postačuje zaslanie e-mailu pracovníkovi zodpovednému za ochranu údajov.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uložené v rámci nadviazania kontaktu budú vymazané, ak záležitosť spojená s nadviazaním kontaktu je úplne objasnená a ak ani nie je možné očakávať, žeby konkrétne nadviazanie kontaktu v budúcnosti bolo opäť relevantné.

 

2. Portál uchádzača

Naša on-line ponuka zahŕňa pracovný trh a možnosť uchádzať sa on-line o voľné pracovné miesta alebo sa tiež o miesto iniciatívne uchádzať u nás.

Pre vytvorenie profilu uchádzača je nevyhnutné, aby ste zadali aspoň Vaše meno a priezvisko, Vašu e-mailovú adresu a krajinu Vášho bydliska. Počas uchádzania sa o pracovné miesto je potrebné, aby ste dodatočne uviedli, Vaše telefónne číslo a ako ste sa dozvedeli o pracovnej pozícii a tiež musíte pripojiť Váš životopis. Neskôr, môžete k tomu dobrovoľne poskytnúť ďalšie, pre povolanie rozhodujúce informácie, aby ste doplnili Váš profil uchádzača.

Máte tri možnosti, ako spravíte Váš profil viditeľným. Toto môžete kedykoľvek zmeniť. Prostredníctvom e-mailu budete automaticky informovaný o nových voľných miestach, ak ste si vytvorili upozornenie na voľné pracovné miesto prostredníctvom "Uložené vyhľadávania / oznámenia".

V závislosti od toho, aký režim uchádzania sa o pracovné miesto si  zvolíte, majú k Vašim údajom prístup rôzni zamestnanci spoločnosti beeline:

a) S prihliadnutím na všetky voľné pracovné miesta na celom svete:

Vaše údaje budú v rámci spoločnosti beeline za účelom obsadenia voľných pracovných miest celosvetovo postúpené. Všetkým zamestnancom spoločnosti beeline, ktorí sú všeobecne poverení úlohou obsadiť voľné pracovné miesto alebo by chceli obsadiť voľné pracovné miesto, bude udelený prístup k Vašim údajom.

b) S prihliadnutím na všetky voľné pracovné miesta v rámci krajiny môjho bydliska:

Vaše údaje budú poskytnuté pre obsadenie voľných pracovných miest v spoločnosti beeline v rámci krajiny Vášho bydliska. Všetkým zamestnancom spoločnosti beeline v príslušnej krajine, ktorí sú všeobecne poverení úlohou obsadiť voľné pracovné miesto alebo by chceli obsadiť voľné pracovné miesto, bude udelený prístup k Vašim údajom.

c) S prihliadnutím na pracovné miesta, o ktoré som sa výslovne uchádzal:

Vaše údaje budú použité výlučne na obsadenie miest, o ktoré ste sa uchádzali. V tomto prípade sa podieľajú na výberovom procese pre tieto miesta len tí zúčastnení zamestnanci spoločnosti beeline, ktorí majú prístup k Vašim údajom.

Právny základ

Spracovanie vašich osobných údajov v rámci procesu uchádzania sa o pracovné miesto sa opiera o článok 6 (1) písmeno f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR). Tento legislatívny základ umožňuje spracovať osobné údaje, ak dotknutá osoba dala súhlas na spracovanie jej osobných údajov pre jeden alebo viac špecifických účelov.

V rámci procesu uchádzania sa o pracovné miesto budete vyžiadaný, krížikom označiť príslušné vyhlásenie o súhlase.

Kliknutím na políčko „Súhlasím“, prehlasujete, že:

Vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade s popisom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a uchovávaní Vašich údajov v súlade s popísanými lehotami.

Ak vo Vašej žiadosti o pracovné miesto uvediete osobitné kategórie osobných údajov (napr. aj prostredníctvom údajov v prílohách, ktoré ste pripojili), týmto výslovne súhlasíte, že s týmito údajmi sa bude zaobchádzať rovnako, ako to je popísané v bodoch „Osobné údaje v rámci procesu uchádzania sa“ a „Doba uchovávania údajov týkajúcich sa procesu uchádzania sa o pracovné miesto“.

Bez Vášho súhlasu nebude vytvorený žiadny profil uchádzača a nebudú zhromažďované žiadne údaje.

Odovzdané vyhlásenie o súhlase môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ďalšie spracovanie Vašej žiadosti o pracovné miesto v tomto prípade už nie je možné.

Doba uchovávania údajov

Aj keď Vám na Vašu žiadosť o pracovné miesto nemôžeme dať žiadny prísľub, vymažeme Vaše údaje (pokiaľ nevykonáte prihlásenie alebo aktualizáciu vo Vašom profile uchádzača) 6 mesiacov po vykonaní poslednej aktualizácie alebo odoslaní žiadosť o pracovné miesto.

 

3.       Tlačový portál

Naša online ponuka zahŕňa tlačový portál, ktorý ponúka možnosť načítať fotografie produktu bez pozadia a získať informácie o produkte (číslo produktu, cena).  Pre zachovanie prístupu na portál sa zainteresované strany môžu zaregistrovať (redakcie, blogeri, obchodní partneri, fančízisti atď.). Je pritom nutné uviesť nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, spoločnosť, heslo, používateľské meno, emailová adresa, kategória kontaktu (pole s možnosťami).

Po kontrole údajov sa používateľovi (manuálne podnikovou komunikáciou) sprístupní tlačový portál alebo bude jeho akreditácia odmietnutá.

Právny základ

Hore uvedené údaje sa spracujú na základ čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Tento režim povolenia povoľuje spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zmluvy (aktiváciou tlačového portálu vzniká konkludentný záväzok o používaní portálu).

Doba uchovávania údajov 

Vaše údaje budú zmazané akonáhle zrušíte svoj tlačový účet. Na zrušenie svojho tlačového účtu, kliknite, prosím, na pole „Zmazanie profilu“.


4. Súbory protokolu servera

Pri každom prístupe na webovú stránku zbierame automaticky sériu technických údajov, pri ktorých sa jedná o osobné údaje.

Tieto sú:

 • IP adresa používateľa
 • Názov načítanej webovej stránky príp. načítaného súboru
 • Dátum a čas prístupu
 • Prenášané množstvo údajov
 • Hlásenie o úspešnom načítaní
 • Typ a verziu prehliadača
 • Operačný systém používateľa
 • Použité koncové zariadenie používateľa, vrátane MAC adresy
 • Adresa URL odkazujúceho servera (predtým navštívená stránka)
   

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými osobnými údajmi, ktoré aktívne uvediete v rámci webovej stránky. Súbory denníka servera evidujeme za tým účelom, aby sme spravovali webovú stránku a rozpoznali neautorizované prístupy a tieto mohli odvrátiť.

Právny základ

Osobné údaje v súboroch protokolu sú spracované na základe článku 6 odseku 1 písmena f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR Tento režim povolení umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávnených záujmov“ zodpovedného zástupcu, pokiaľ neprevládajú jeho základné práva, základné slobody alebo záujmy. Náš oprávnený záujem spočíva v jednoduchej administrácii a možnosti odhaliť a sledovať hakerstvo. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek podať námietku, ak existujú dôvody, ktoré existujú vo Vašej mimoriadnej situácii a sú v rozpore so spracovaním údajov. V tomto prípade postačuje zaslanie e-mailu pracovníkovi zodpovednému za ochranu údajov.

Čo sú IP adresy?

IP adresy sa priradia každému zariadeniu (napr. Smartfónu, tabletu, počítaču), ktoré je spojené s internetom. Ktorá IP adresa to je, závisí od toho, cez ktorý prístup na internet je Vaše koncové zariadenie aktuálne spojené s internetom. Môže to byť pritom IP adresa, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetových služieb ak napr. ste doma s internetom spojený cez Váš W-LAN. Môže to byť ale aj IP adresa pridelená poskytovateľom mobilných služieb alebo IP adresa poskytovateľa verejnej alebo súkromnej siete W-LAN alebo iného prístupu na internet. Vo svojej súčasnej najbežnejšej forme (IPv4) pozostáva IP adresa zo štyroch číslicových blokov. Väčšinou nebudete ako súkromný používateľ používať žiadnu stálu IP adresu, pretože Vám táto bude Vašim poskytovateľom pridelená len dočasne (tzv. „Dynamická IP adresa“). Pri trvalo pridelenej IP adrese (tzv. „statickej IP adrese“) je jednoznačné priradenie údajov používateľa v princípe možné jednoduchšie. S výnimkou účelu sledovania neoprávnených prístupov na našu internetovú ponuku v zásade používame tieto údaje nie ako osobné údaje, ale vyhodnocujeme ich iba v anonymnej podobe, ktoré z našich webových stránok sú uprednostňované, koľko prístupov sa denne zrealizuje a podobne.

Naša webová stránka už podporuje nové IPv6 adresy. Ak už máte IPv6 adresu, mali by ste k tomu vedieť ešte nasledujúce: IPv6 adresa sa skladá z ôsmich štvorblokov. Prvé štyri bloky sa prideľujú dynamicky, rovnako ako pri celej IPv4 adrese, obvykle pri súkromných používateľoch. Štyri posledné bloky IPv6 adresy (tzv. „Identifikátor rozhrania“) budú však stanovené koncovým zariadením, ktoré používate pri prehľadávaní tejto webovej stránke. Ak toto vo Vašom operačnom systéme nie je nastavené inak, použije sa pre tento účel tzv. MAC adresa. Pri MAC adrese ide o druh sériového čísla, ktoré je celosvetovo jedinečne priradené pre každé zariadenie umožňujúce IP prenos. Preto posledné štyri bloky Vašej IPv6 adresy neukladáme. Vo všeobecnosti odporúčame Vám aktivovať na Vašom koncovom zariadení takzvaný "Privacy Extensions" aby sa lepšie anonymizovali posledné štyri bloky Vašej IPv6. Najrozšírenejšie operačné systémy majú funkciu „Privacy Extensions“, ktorá však v niektorých prípadoch nie je štandardne (z výroby) prednastavená.

Doba uchovávania údajov

Súbory protokolu servera s vyššie uvedenými údajmi sa po 30 dňoch automaticky vymažú. Vyhradzujeme si právo uchovávať súbory protokolu servera dlhšie, ak existujú skutočnosti naznačujúce predpoklad neoprávneného prístupu (napríklad pokus o hackovanie alebo takzvaný útok DDOS).
 

5. Google Analytics

Táto webová stránka používa službu analýzy webových stránok spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa viacero súborov "cookie" aby identifikoval váš prehliadač.

Všeobecné informácie o cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú pri vyvolaní našej webovej stránky na Vaše koncové zariadenie, prostredníctvom aktuálne používaného prehliadača. Týmto spôsobom môžete "rozpoznať" jednotlivé služby webovej stránky a "zapamätať", aké nastavenia ste vykonali. To slúži na jednej strane užívateľskej prívetivosti webových stránok, a tým aj používateľom (napr. uloženie prihlasovacie údaje). Na druhej strane sa súbory cookie používajú na zhromažďovanie štatistických údajov používania webovej stránky a takto získané údaje na používanie pre účely analýzy a reklamy.

Informácie vygenerované súbormi „cookie“ o Vašom používaní tejto webovej stránky, sa obvykle prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. My sme však aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke, takže Vaša IP adresa bude spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie, alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP-adresa prenesie na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google tieto informácie používať, aby vyhodnotila Vaše používania webovej stránky, aby zostavila reporty o aktivitách webovej stránky a aby poskytla ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a služieb spojených s používaním internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. Vašim prehliadačom sprostredkovaná IP-adresa v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google.

Právny základ

Spracovanie osobných údajov Google Analytics zdôvodňujeme ustanovením článku 6 odsek 1 písmeno f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR. Tento režim povolení umožňuje spracovanie osobných údajov v rámci „oprávnených záujmov“ zodpovedného zástupcu, pokiaľ neprevládajú jeho základné práva, základné slobody alebo záujmy. Našim oprávneným záujmom je analýza používania našej webovej stránky Prenosu údajov, ktoré vytvorili cookie a týkajú sa používania údajov Vašej webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) na Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tým spôsobom, že stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača tzv. pluging (prídavný modul) prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Doba uchovávania údajov

Osobný odkaz sa vytvorí bezprostredne čiastočným vymazaním IP adries, takže uložené budú len štatistické údaje.