Wprowadzenie

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie osobom będącym kontaktami biznesowymi beeline Group (listę firm, których dotyczy niniejsza klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych, można znaleźć poniżej w rozdziale 1) informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą dotyczyć osób będących kontaktami biznesowymi. Obejmują one również informacje, które mogą być z nimi powiązane pośrednio, na przykład poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji lub identyfikator internetowy. Możliwą do zidentyfikowania jest również osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana na podstawie jednej lub kilku szczególnych cech, które są przejawem jej fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

Informacje ogólne

Niniejsza klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych składa się z części ogólnej (rozdziały 1 i 2), w której podane są ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez beeline Group.

Rozdział 2.c zawiera informacje o prawach naszych kontaktów biznesowych.



1. Zakres stosowania; podmiot odpowiedzialny za dane kontaktów biznesowych

Niniejsza klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez następujące spółki
 

beeline Concessions GmbH (AT)

beeline Concessions B.V.B.A.

beeline Czech Republic s.r.o.

beeline Concessions S.A.R.L.

beeline GmbH

beeline Concessions GmbH

beeline Log. GmbH

beeline Log. Immob. GmbH

beeline Hungary Kft.

beeline Ireland Accessoires Limited

beeline Italy S.r.l.

beeline Concessions B.V.

beeline Poland Sp.zo.o.

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA

beeline Slovakia s.r.o.

beeline Concessions S.L.

beeline Concessions Switzerland GmbH

beeline UK Accessoires Ltd.

W dalszej części niniejszego dokumentu termin „beeline” (po którym nie wymieniona jest nazwa konkretnego podmiotu) odnosi się tylko do podmiotu (lub podmiotów) beeline, który:

  • zawarł umowę z firmą należącą do osoby będącej naszym kontaktem biznesowym / firmą, w której pracuje osoba będąca naszym kontaktem biznesowym;
  • skontaktował się z osobą będącą naszym kontaktem biznesowym w sprawie omówienia możliwości biznesowych lub w innych zagadnień;
  • otrzymał dane osoby będącej naszym kontaktem biznesowym podczas targów lub innych wydarzeń biznesowych;
  • uzyskał od osoby będącej naszym kontaktem biznesowym oświadczenie o wyrażeniu zgody.

Tylko ten konkretny podmiot (lub podmioty) jest odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych za biznesowe dane kontaktowe. Ten konkretny podmiot (lub podmioty) jest nazywany „administratorem danych” w rozporządzeniu RODO.

 

2. Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

a) Dane kontaktowe administratora danych

 

beeline Concessions GmbH 
Faberstraße 20-22, Top F 20.21,
5020 Salzburg, Austria

beeline Concessions B.V.B.A.
Quellinstraat 49,
2018 Antwerp, Belgium

beeline Canada Accessories Inc.
3565 Piedmont Road NE
Building 2, Suite 100
Atlanta, GA 30305

beeline Services (Qingdao) Co. Ltd.
B-4-1, No. 170, No. 17 jiujiang Road,
Jimo City, Qingdao City
China

beeline Czech Republic s.r.o. 
Prague 2, Vinohrady,
Jugoslavska 620/29,
Czech Republich

beeline Concessions S.A.R.L. 
17-21 rue Saint Fiacre
75002 Paris, France

beeline GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Concessions GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Log. Immob. GmbH
Grünstraße 1,
51063 Köln,
Germany

beeline Hungary Kft. 
Fö utca 14-18 VII em.,
HU-1011 Budapest,
Hungary

beeline Ireland Accessories Limited
1 Castlewood Avenue, Rathmines,
Dublin 6, Republic of Ireland

beeline Italy S.r.l. 
Via Caldera 21
20153 Milano, Italia

beeline Concessions B.V.
Stationsplein 45, 3013AK Rotterdam, 
Netherlands

beeline Poland Sp.zo.o.
Ul. Zachodnia 70
ŁÓDŹ 90-403
Poland

Direkte Linie Concessions - Sociedade Unipessoal, LDA
Alameda Bonifácio Lázaro
Lozano, nº 15, 1º andar C,
2780-125 Oeiras, Portugal

beeline Slovakia s.r.o.
Laurinská 3
811 01 Bratislava, Slovakia

beeline Concessions SLU
Avinguda Portal de I'Angel, n° 38, 1°,
08002 Barcelona,
Espana

beeline Concessions Switzerland GmbH
Alte Landstrasse 150
8706 Meilen, Switzerland

beeline UK Accessories Ltd.
132 Buckingham Palace Road,
SW1W 9SA London

beeline USA Inc.
3565 Piedmont Road NE
Building 2, Suite 100
Atlanta, GA 30305

beeline Import & Services LLC
3565 Piedmont Road NE
Building 2, Suite 100
Atlanta, GA 30305
 

b)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe każdego inspektora ochrony danych są następujące:
DataProtectionOffice@beeline-group.com


3.    Jakie dane są przetwarzane w beeline?

W normalnym toku relacji z klientami i partnerami biznesowymi beeline będzie przetwarzać następujące typy danych osobowych:

•    informacje osobowe CRM, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, płeć;
•    firmowe dane kontaktowe, takie jak firmowy adres e-mail, firmowy adres pocztowy;
•    pozostałe informacje dotyczące stanowiska w firmie i działań związanych z beeline;
•    informacje potrzebne z punktu widzenia zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem, w tym oceny jakości produktów i usług firmy danej osoby będącej naszym kontaktem biznesowym.
•    beeline przetwarzać będzie dane logowania osoby będącej naszym kontaktem biznesowym (zależne od adresu e-mail) korzystającej z intranetu beeline. Przetwarzane będą także pliki dziennika (ale niepowiązane bezpośrednio z osobą będącą naszym kontaktem biznesowym), a także przeprowadzane będą statystyczne analizy wykorzystania intranetu.

Poniższe dane są dalej nazywane „biznesowymi danymi kontaktowymi”.

4.    Co beeline robi z tymi danymi?

W normalnym toku relacji z klientami i partnerami biznesowymi beeline będzie wykonywać następujące czynności przetwarzania:

•    Biznesowe dane kontaktowe przetwarzane są w celu zawierania, podpisywania i rozwiązywania umów B2B z innymi firmami;
•    Biznesowe dane kontaktowe są przechowywane przez beeline w systemie CRM beeline i przetwarzane w celu nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych z osobą będącą naszym kontaktem biznesowym i jej firmą;
•    Biznesowe dane kontaktowe mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości wewnętrznej;
•    Biznesowe dane kontaktowe przetwarzane są w ramach zarządzania dostawcami;
•    Biznesowe dane kontaktowe przetwarzane są w celu zapewnienia zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem, w tym oceny jakości produktów i usług firmy danej osoby będącej naszym kontaktem biznesowym.

5.    Informacje ogólne

a)    Prawa osób będących naszymi kontaktami biznesowymi

Osoby będące naszymi kontaktami biznesowymi mają prawo do uzyskania na żądanie bezpłatnych informacji o przechowywanych na ich temat danych osobowych.

Ponadto, mają prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, prawo do ograniczenia nadmiernego przetwarzania danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych osobowych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są zbyt długo przechowywane (o ile nie istnieje obowiązek prawny do przechowywania tych danych). Ponadto osoby będące naszymi kontaktami biznesowymi mają prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych beeline. Dane zostaną przekazane osobie będącej naszym kontaktem biznesowym (lub wskazanej osobie trzeciej) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

W podrozdziale (b) poniżej można znaleźć również informacje na temat prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania ze swoich praw można wysłać wiadomość e-mail na adres DataProtectionOffice@beeline-group.com

b)    Poniżej można znaleźć informacje ogólne na temat podstawy prawnej wszystkich procesów.

Przetwarzanie danych osobowych przez beeline opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez beeline, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadnionym interesem beeline jest wykorzystywanie i przechowywanie danych kontaktowych partnerów umownych lub potencjalnych przyszłych partnerów. Ponadto prawnie uzasadniony interes beeline polega na statystycznej analizie wykorzystania intranetu.

Osoby będące naszymi kontaktami biznesowymi mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
Co więcej, ogólnie osoba będąca naszym kontaktem biznesowym może sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych, jeśli istnieją powody wynikające z jego konkretnej sytuacji i przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych. W celu skorzystania ze swoich praw można wysłać wiadomość e-mail na adres inspektora ochrony danych:
DataProtectionOffice@beeline-group.com


c)    Informacje ogólne na temat beeline GmbH i Microsoft jako odbiorcach danych

System informatyczny beeline, w którym przetwarzane są dane osobowe, jest obsługiwany przez beeline GmbH, Grünstraße 1, 51063 Kolonia, Niemcy. W tym kontekście beeline GmbH wykonuje tylko czynności przetwarzania danych w imieniu i zgodnie z instrukcjami beeline.

beeline korzysta z oprogramowania Office 365 utrzymywanego na serwerach Microsoft AG w centrach danych w Amsterdamie (Amsterdam Microsoft Azure Datacenter: Oudezijds Achterburgwal 1921, 1012 DX Amsterdam, Holandia) i Dublinie (Dublin Microsoft Azure Datacenter:   29-30 O'Connell Street Lower, North City, Dublin, Irlandia) (dane nie będą przekazywane poza UE zgodnie z umową zawartą między beeline GmbH i Microsoft).
 

d)    Informacje ogólne na temat okresu przechowywania
Biznesowe dane kontaktowe są zazwyczaj usuwane tylko w przypadku sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Wszystkie dane osobowe partnerów biznesowych, które są przetwarzane w ramach zawarcia i wykonania umowy, są przechowywane zgodnie z prawem podatkowym i księgowym każdego kraju w następujący sposób:


•    Niemcy: 10 lat
•    Francja: 10 lat
•    Austria: 7 lat
•    Czechy: 10 lat
•    Holandia: 7 lat
•    Belgia: 7 lat
•    Luksemburg: 10 lat
•    Polska: 6 lat
•    Węgry: 8 lat

Dodatkowo w niektórych procesach określono inne okresy przechowywania.

e)    Informacje zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e RODO:

Podanie biznesowych danych kontaktowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym ani rygorystycznym wymogiem koniecznym do zawarcia umowy/relacji biznesowej. Osoby będące naszymi kontaktami biznesowymi nie są zobowiązane do podawania swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Jednak korzystanie z tych danych kontaktowych ułatwia relacje biznesowe między beeline a firmą / pracodawcą osoby będącej naszym kontaktem biznesowym.