FAQ: Zrównoważony rozwój w beeline

Jaką strategię zrównoważonego rozwoju realizuje beeline?

Istnieją trzy obszary, których równowaga definiuje zrównoważony rozwój, są to: ekologia, ekonomia i kwestie społeczna. Wszystkie one są ze sobą naturalnie powiązane. Pomimo tego każdy obszar ma swoje własne wymagania:

  • Pod względem ekologicznym beeline opiera się na ścisłej współpracy producentów i dystrybutorów oraz na pełnym szacunku we wzajemnych kontaktach – nasza działalność ma przynosić wszystkim korzyści. Zapewnia to trwałość naszego modelu biznesowego.
  • W kontekście odpowiedzialności społecznej dążymy do odpowiedniego zatrudnienia możliwie wielu osób biorących udział w produkcji i zbycie towarów. Nasz Code of Conduct (kodeks postępowania) jest miarą naszej współpracy z dostawcami i decyduje o naszym stanowisku w kwestiach dotyczących etycznych i moralnych warunków pracy (m.in. zakazu zatrudniania dzieci i pracy niewolniczej). Cały kodeks postępowania podajemy na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa.
  • Nasza inicjatywa dotycząca naszego oddziaływania na środowisko naturalne – będąca dodatkiem do obligatoryjnych przepisów o bezpieczeństwie produktów – ogniskuje się aktualnie na emisji gazów cieplarnianych (CO2), ponieważ zmiany klimatyczne stanowią dla nas największe wyzwanie naszych czasów. Jednocześnie wprowadziliśmy program kontroli gospodarowania odpadami przez naszych dostawców, przy pomocy którego możemy teraz na nich oddziaływać. W centrum naszego zainteresowania stawiamy aktualnie zmniejszenie zużycia wody.

Jakie działania z zakresu zrównoważonego rozwoju już wprowadzono w beeline? Jakie są plany na przyszłość?

Na naszej stronie internetowej zestawiliśmy kilka naszych akcji dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Obejmują one działania z zakresu odpowiedzialności społecznej i ekologii.

Obok naszego wiążącego kodeksu postępowania, Code of Conduct, na którego przestrzeganie zwracamy szczególną uwagę, wspieramy takie organizacje jak OXFAM, Deutsche Welthungerhilfe i szpital w Czadzie.

Żeby zminimalizować skutki naszego oddziaływania na środowisko naturalne, opracowaliśmy metodę, która pozwala nam określić ilość CO2, którą emitujemy w naszym w łańcuchu tworzenia wartości. Z tą wiedzą możemy teraz skoncentrować się na obszarach, które emitują duże ilości CO2, żeby możliwie efektywnie zmniejszyć jego emisję.

TOSH to pierwsza z naszych marek, dla której produktów uzyskaliśmy przez sadzenie drzew neutralność CO2.

Ponadto w roku 2009 otworzyliśmy w Kolonii nasze niezależne energetycznie centrum logistyczne (BLC), robiąc pierwszy, ważny krok w kierunku redukcji CO2, za co otrzymaliśmy certyfikat „Green Building“. Ten certyfikat jest przyznawany tylko obiektom budowlanym, które spełniają szczególne kryteria budownictwa dotyczące wydajności energetycznej i ekorozwoju. (link)

Rozruch drugiego centrum logistycznego w Memphis/USA jest dowodem świadomej odpowiedzialności i zapewnia system transportowy charakteryzujący się możliwie niską emisją CO2.

Nasze sklepy w Niemczech przestawiliśmy na prąd uzyskiwany z energii wodnej i wiatrowej - w naszych sklepach poza Niemcami także planujemy przejście na energię odnawialną – już same tylko te działania pozwolą na zmniejszenie rocznej emisji CO2 o 1 mln kg rocznie.

W naszych wyrobach i opakowaniach generalnie nie stosujemy PCW, co sprawdzają niezależne kontrole.

Jak radzi sobie beeline z masowymi ilościami odpadów opakowaniowych?

Jeżeli funkcjonujące systemy na to pozwalają, wszystkie nasze opakowania są utylizowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa będące naszymi partnerami (hasło „Zielony punkt“). Odpady powstające w naszym magazynie i w trakcie odbioru towarów sortujemy i przekazujemy osobno do recyklingu – w ten sposób postępujemy na przykład z nienaprawialnymi displayami.

Kolejnym działaniem, które służy unikaniu odpadów z opakowań, jest przestawienie się na nowe worki poly bag. Te małe, przezroczyste opakowania są potrzebne do tego, żeby nasz towar dotarł do punktu sprzedaży nieuszkodzony. W styczniu 2018 roku wprowadzimy do obrotu pierwsze testowe worki poly bag, które będzie można w całości poddać recyklingowi, a które jednocześnie poprawią bilans CO2 opakowań poly bag. Ponieważ jest to bardzo złożona problematyka, mamy nadzieję, że ten test przebiegnie pomyślnie, dzięki czemu zbliżymy się do rozwiązania problemu.

Jakie jest stanowisko beeline wobec tematu „Warunki pracy w krajach nowo uprzemysłowionych i rozwijających się“? Jakie działania podejmuje się, żeby zapewnić uczciwe warunki produkcji w zakładach dostawców?

Chcemy, żeby praca przy produkcji naszych artykułów przynosiła wszystkim korzyści. Zastanawialiśmy się nad tym, co musimy uczynić, żeby u naszych dostawców panowały warunki, które możemy zaakceptować. W szczególności w odniesieniu do warunków pracy. 

Wszystkie osoby uczestniczących w produkcji naszych towarów są zobowiązane do przestrzegania naszego kodeksu postępowania, Code of Conduct. Opiera się on na uznanych na całym świecie normach, które sformułowała Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO). W kodeksie tym zdefiniowaliśmy na przykład, że nie tolerujemy pracy dzieci i pracy niewolniczej; porozumienie to wyjaśnia także wiele innych kwestii (bezpieczeństwo budynków, bezpieczeństwo pracy, warunki socjalne w miejscu pracy, …).

Przestrzeganie tych zasad sprawdzamy podczas rozmów z pracownikami i przez kontrole przeprowadzane przez naszych pracowników, naszych partnerów biznesowych i przez osoby trzecie.
Cały kodeks postępowania podajemy na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa.

Czy beeline omawia kwestię zrównoważonego rozwoju także ze swoimi klientami? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Zarówno na stronie naszego przedsiębiorstwa jak i w mediach społecznościowych dajemy naszym klientom i zainteresowanym osobom możliwość bliższego zapoznania się z tematyką zrównoważonego rozwoju. Także nasz serwis klienta odpowiada na pytania osób zainteresowanych.

Jak mogę rozpoznać, gdzie i w jakich warunkach wytworzono produkty?

Nasze kody kreskowe informują o pochodzeniu każdego artykułu. Żeby móc zapewnić socjalne standardy w zakładach produkcyjnych, tworząc w nich godne warunku pracy, wszyscy nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszego kodeksu postępowania (Code of Conduct).

Jak zagwarantowano, że w procesie produkcji nie korzysta się z żadnych szkodliwych chemikaliów ani substancji toksycznych?

Określonych substancji nie wolno wykorzystywać do produkcji naszych towarów. Wszystkie artykuły po wyprodukowaniu są kontrolowane przez niezależne laboratoria. Artykuły, które nie przejdą testów, nie są wysyłane.

Czy beeline ma określone wytyczne dla stosowania futra i skóry?

Tak! Opracowaliśmy własne zasady dla zapewnienia dobrostanu zwierząt, ochrony gatunków i przyrody (Animal Welfare oraz Protection of Species and Nature Conservation Policy), które są przestrzegane nie tylko przez nas, ale także przez naszych dostawców. W naszych działaniach kierujemy się „czerwoną listą” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). W naszej produkcji nie korzystamy z gatunków, które zostały umieszczone na tej liście jako gatunki zagrożone.