Často kladené otázky: Udržitelnost ve společnosti beeline

Jakou strategii trvalé udržitelnosti sleduje společnost beeline?

Udržitelnost je definována třemi oblastmi: ekologie, ekonomie a sociální podpora. Samozřejmě, že všechny tři navzájem souvisí. Každá oblast má však své vlastní požadavky:

  • Z ekonomického hlediska staví společnost beeline na blízkém partnerství s výrobci a distributory založeném na vzájemné úctě a korektním vzájemném zacházení – naše obchodování má být pro všechny zúčastněné strany úspěchem. To zaručuje dlouhou životnost našeho obchodního modelu.
  • V oblasti sociální zodpovědnosti je naším cílem poskytnout přiměřené zaměstnání všem, kteří jsou zapojeni do výroby a distribuce. Náš etický kodex (Code of Conduct) je měřítkem při spolupráci s našimi dodavateli a deklaruje naše postoje k etickým a morálním pracovním podmínkám (kromě jiného zákaz dětské a nucené práce). Celý etický kodex je uveden na naší firemní stránce.
  • Naše iniciativa ve vztahu k životnímu prostředí je – vedle plnění závazných požadavků na bezpečnost výrobků – v současné době zaměřena na emise skleníkových plynů (CO2), protože změna klimatu je pro nás jednou z největších výzev. Zároveň jsem zavedli program kontroly nakládání s odpady u svých dodavatelů, který nám nyní umožňuje ovlivňovat tuto oblast. Naše další pozornost bude věnována snižování spotřeby vody.

Jaká opatření v oblasti trvalé udržitelnosti již společnost beeline učinila? Co se plánuje do budoucnosti?

Na naší internetové stránce se nachází shrnutí některých našich aktivit týkajících se společenské zodpovědnosti. Patří k nim opatření v sociální oblasti, jakož i činnosti týkající se životního prostředí.

Kromě svého závazného etického kodexu, Code of Conduct, jehož dodržování přísně sledujeme, podporujeme i organizace, jako je OXFAM, Welthungerhilfe a nemocnici v Čadu.

Pro zmenšení ekologické stopy jsme vyvinuli metodu, pomocí které dokážeme zjistit množství CO2 vyloučeného během našeho řetězce tvorby přidané hodnoty. Díky těmto údajům se nyní můžeme soustředit na oblasti, ve kterých se vylučuje velmi vysoké množství CO2 a efektivně jej eliminovat.

TOSH je naší první značkou výrobků, u kterých dosahujeme neutralizaci CO2 výsadbou stromů.

Kromě toho jsme v roce 2009 otevřením svého energeticky soběstačného logistického centra (BLC) v Kolíně nad Rýnem učinili důležitý krok v oblasti snižování CO2 a za to jsme získali certifikát „Green Building“. Tato certifikace Green-Building se uděluje jen nemovitostem s mimořádně energeticky efektivní a udržitelnou stavební technologií. (link)

Otevření druhého logistického centra v Memphisu/USA představuje vytvoření uvědomělého přepravního řetězce s minimálními emisemi CO2.

Naše obchody v Německu již fungují na elektřinu z vodních a větrných elektráren. Co se týká obchodů mimo Německo, chceme rovněž přejít na obnovitelné zdroje energií. Tímto krokem budeme ročně předcházet vytvoření přibližně 1 milionu kg CO2.

Naše zboží a naše obaly zásadně neobsahují PVC. To se pravidelně prověřuje pomocí nezávislých kontrol.

Jak zachází společnost beeline s obalovými odpady?

Všechny obaly likvidují naše partnerské firmy v místě svého působení (klíčové slovo „Zelený bod“). Odpad, který vznikne zde u nás na skladě a při příjmu zboží, se třídí a vytříděný se odevzdává na recyklaci. To se vztahuje například i na neopravitelné displeje.

Dalším opatřením týkajícím se prevence odpadů z obalů je přechod na nové sáčky polybags. Tyto malé průhledné sáčky používáme na to, aby se naše výrobky dostaly na místo prodeje neporušené. V lednu 2018 uvedeme do oběhu první testovací sáčky polybags, které jsou zcela recyklovatelné a zároveň zlepšují bilanci CO2 těchto obalů. Protože se jedná o velmi komplexní téma, doufáme, že tento test proběhne pozitivně a pomůže nám přiblížit se k vyřešení tohoto problému.

Jak vnímá společnost beeline téma „pracovní podmínky v rozvíjejících se a rozvojových zemích“? Jaká opatření se provádějí k zajištění férových výrobních podmínek v dodavatelských provozech?

Chceme, aby byla práce na našich výrobcích pro všechny výhrou. Přemýšleli jsme o tom, jak by se dalo zajistit, abychom mohli zastávat i podmínky, které panují u našich dodavatelů.  A to především ve vztahu k pracovním poměrům.  

Pro všechny, kteří jsou zapojeni do výroby našeho zboží, je závazný náš etický kodex, Code of Conduct. Je založený na mezinárodně uznávaných standardech, které byly formulovány Mezinárodní organizací práce (ILO). V kodexu jsme stanovili například, že nepřipouštíme dětskou nebo nucenou práci, avšak tato dohoda deklaruje i mnohé jiné body (bezpečnost budov, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, sociální podmínky na pracovišti, ...).
 

Dodržování těchto zásad se zkoumá v rámci zaměstnaneckých průzkumů a garantuje se kontrolami, které provádějí naši vlastní zaměstnanci, ale i obchodní partneři a třetí osoby.
Celý etický kodex je uvedený na naší firemní stránce.

Řeší společnost beeline téma trvalé udržitelnosti i v dialogu se svými zákazníky? Pokud ano, jak?

Zákazníci a zájemci se o tomto tématu mohou dozvědět více jak na webové stránce, tak i na našich kanálech využívaných v rámci sociálních médií. Kromě toho je jim k dispozici i náš zákaznický servis.

Odkud se mohu dozvědět, kde a za jakých podmínek se produkty vyrábějí?

To, odkud naše produkty pocházejí, můžete odečíst z našeho čárového kódu. Aby bylo možné ve výrobních závodech zajistit sociální standardy, a tím i důstojné pracovní podmínky, jsou všichni naši dodavatelé povinni respektovat náš etický kodex, Code of Conduct.

Jak se zaručuje, že se při výrobě nepoužívají žádné chemické/jedovaté látky?

Při výrobě našeho zboží se nesmějí používat určité látky. Všechny produkty se po vyhotovení kontrolují v nezávislých laboratořích. Produkt se nevyexpeduje, pokud neprojde testem.

Má společnost beeline stanoveny směrnice pro používání kožešin a kůže?

Ano! Vyvinuli jsme vlastní politiku „Animal Welfare, Protection of Species and Nature Conservation Policy“, kterou dodržujeme nejen my, ale i naši dodavatelé. Přitom se orientujeme podle seznamu „Red List“ světové ochranářské unie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources). V naší výrobě se nepoužívají žádné výrobky ze zvířat, která jsou na tomto seznamu klasifikována jako ohrožená.