Prohlášení o ochraně dat

Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám objasní způsob, rozsah a důvod zjišťování a užívání osobních údajů na webových stránkách www.beeline-group.com (následně jako „webové stránky“) společností beeline GmbH (následně jako „my“ nebo „nám“ nebo „beeline“). Zodpovídáme za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách, neobsahuje-li toto prohlášení o osobních údajích odlišné informace.

Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých lze identifikovat určitou osobu, tedy údaje, které lze sledovat zpět k určité osobě. K tomu patří typicky jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Kromě toho lze za osobní údaje považovat také čistě technické údaje, které lze přiřadit určité osobě.

 

Kontaktní údaje zodpovědné osoby:

beeline GmbH

Grünstraße 1

51063 Köln

 

Kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů

Naše externí spolupracovníky pověřené ochranou osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese datenschutz.beeline@two-towers.eu nebo poštou na adrese
Two Towers Consulting GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 51
50672 Kolín, Německo.

 

Vaše práva

Máte právo získat bezplatnou informaci o Vašich osobních údajích, které o Vás ukládáme, na základě žádosti (od druhé žádosti během 12 měsíců můžeme požadovat náhradu). Kromě toho máte právo na opravu nesprávných údajů, právo požadovat omezení zpracování příliš rozsáhlých zpracovávaných údajů a právo na výmaz neoprávněně zpracovávaných resp. příliš dlouho uchovávaných osobních údajů (nepřekáží-li tomu zákonné lhůty uchovávání a žádné další důvody čl.  17 odst. 3 GDPR). Kromě toho máte právo na přenos veškerých údajů, které jste nám předali, v běžném formátu souborů (právo na přenositelnost údajů).

Mát-li v rámci jednotlivých procesů právo na námitku proti zpracování, v rámci popisu jednotlivých procesů na to upozorníme.

K výkonu Vašich práv dostačuje e-mail DataProtectionOffice@beeline-group.com

Kromě toho máte právo na stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou údajů.

 

Dobrovolnost uvádění údajů

Zpřístupnění Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách není obecně vyžadováno ani právními předpisy ani smluvně. Nemáte povinnost na těchto stránkách uvádět osobní údaje, pokud tuto povinnost máte, pak na to v jednotlivých případech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů upozorníme. Nicméně využívání funkcí těchto webových stránek vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů.

 

Přehled postupů

Na těchto webových stránkách budou osobní údaje zpracovávány v rámci následujících postupů:

 1. Navázání kontaktu
 2. Portál žadatelů o práci
 3. Portál tiskových informací
 4. Logovací soubory serveru
 5. Google Analytics včetně pokynů o cookies
   

1. Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (například e-mailem nebo po použití kontaktního formuláře) se Vámi poskytnuté údaje zpracovávají při zodpovídání Vašeho dotazu a dále v případě, vzniknou-li další navazující dotazy. Pokud se dotaz bude týkat oblasti činnosti ​​dceřiné společnosti Beeline GmbH (například pokud bude problém v konkrétní zemi jiné než Německo nebo v rámci konkrétního obchodního modelu („Retail“ nebo „ Concessions“), může se stát, že bude takto vyhodnocený dotaz předán ke zpracování příslušné dceřiné společnosti.

Právní základ

Údaje v rámci navázání kontaktu se zpracovávají na právním základě čl. 6 odst. 1 a pís. f GDPR. Skutková podstata povolení umožňuje zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, nepřevažují-li její základní práva, základní svobody nebo zájmy. Náš oprávněný zájem spočívá ve zpracování navázání kontaktu. Proti tomuto zpracování osobních údajů můžete kdykoliv podat námitku, existují-li důvody spočívající ve Vaší zvláštní situaci proti zpracování osobních údajů. V tomto případě dostačuje e-mail osobě pověřené ochranou osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Ke smazání osobních údajů uložených v rámci navázání kontaktu dojde jakmile je záležitost spojená s navázáním kontaktu zcela objasněná a nelze již počítat s tím, že toto konkrétní navázání kontaktu bude v budoucnosti ještě jednou relevantní.

a) Portál žadatelů o práci

Naše nabídka online obsahuje i nabídku zaměstnání a možnost přihlásit se online na volná místa nebo nám zaslat i iniciativní žádost o místo.

K založení profilu žadatele je potřebné uvést minimálně Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu a zemi Vašeho bydliště. V rámci žádosti o místo je potřebné uvést dodatečně ještě Vaše telefonní číslo a jak jste se o volném pracovním místě dozvěděl(a) a připojit Váš životopis. Později můžete ve Vašem profilu dobrovolně doplnit další profesně relevantní údaje.

Pro zviditelnění Vašeho profilu máte tři možnosti. Ty můžete kdykoliv změnit. Jakmile nastavíte v „Uložené vyhledávání/oznámení“ oznámení o nových místech, budete automaticky e-mailem informováni o nových volných pozicích.

Podle toho, který režim žádosti o místo zvolíte, mají k Vašim údajům přístup různí zaměstnanci společnosti beeline:

b) Zohlednění všech volných míst celosvětově:

Vaše údaje budou v rámci společnosti beeline předávány za účelem obsazení volných míst celosvětově. Přístup k Vašim údajům získají všichni zaměstnanci společnosti beeline, kteří jsou obecně pověřeni obsazováním volných pozic nebo jedné volné pozice.

c) Zohlednění všech volných pozic v rámci země mého bydliště:

Vaše údaje budou předány k obsazení volných míst u společnosti beeline v rámci země, kde máte bydliště. Přístup k Vašim údajům získají všichni zaměstnanci společnosti beeline v příslušné zemi, kteří jsou obecně pověřeni obsazováním volných pozic nebo jedné volné pozice.

 

2. Zohlednění míst, na která jsem se výslovně hlásil:

Vaše údaje budou použity výhradně pro obsazení pozic, na která jste se hlásil. V tomto případě mají přístup k Vašim údajům pouze zaměstnanci společnosti beeline, kteří se účastní tohoto výběrového řízení.

Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů v rámci výběrového řízení vychází z čl. 6 (1) pís. GPDR. Tento právní základ umožňuje zpracování osobních údajů, dala-li dotčená osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více určitých účelů.

V rámci výběrového řízení Vás budeme žádat o zatrhnutí odpovídajícího vyjádření souhlasu.

Kliknutím na políčko „Souhlasím“ prohlašujete, že:

souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s popisy v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a jejich ukládání podle uvedených lhůt.

Uvádíte-li ve Vaší žádosti o práci zvláštní druhy osobních údajů (např. údaje v přiložených přílohách), souhlasíte výslovně s tím, že s těmito údaji se bude zacházet stejně jak je popsáno v bodech „Osobní údaje v rámci výběrového řízení“ a „Doba uložení osobních údajů s ohledem na výběrové řízení“.

Bez Vašeho souhlasu se nevytvoří žádný profil žadatele a nebudou zjišťovány žádné údaje.

Již udělený souhlas lze kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Další zpracování Vaší žádosti o místo v tomto případě již není možné.

Doba uložení osobních údajů

I v případě, že Vám na Vaši žádost o místo nemůžeme dát žádnou kladnou odpověď, smažeme Vaše údaje (jestliže se nepřihlásíte a nebudete Váš profil žadatele aktualizovat) 6 měsíců po provedení poslední aktualizace resp. odeslání Vaší žádosti.

 

3.      Portál tiskových informací

Naše nabídka online zahrnuje portál tiskových informací, kde máte možnost stáhnout produktové fotografie bez pozadí a informace o produktech (číslo produktu, cena).  Pro získání přístupu k portálu se zájemci (redakce, blogeři, obchodní partneři, franšízanti atd.) mohou registrovat. K tomu jsou potřeba následující údaje: jméno, příjmení, společnost, heslo, uživatelské jméno, e-mailová adresa, kategorie kontaktu (volitelné pole).

Po kontrole údajů získá uživatel (manuálně provádí corp. communication) přístup k portálu tiskových informací nebo je akreditace zamítnuta.

Právní základ

Výše uvedené údaje se zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR. Tato skutková podstata povolení umožňuje zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy (odblokováním přístupu k tiskovému portálu se konkludentně uzavírá závazkový vztah o používání portálu). 

Doba uložení osobních údajů 

Vaše údaje smažeme jakmile smažete Váš tiskový účet. Pro smazání Vašeho tiskového účtu klikněte prosím na tlačítko „Smazat profil“.

 

4. Logovací soubory serveru

Při každém přihlášení na webové stránky zjišťujeme automaticky celou řadu technických údajů, o kterých se jedná o osobní údaje.

Jedná se o:

 • IP adresu uživatele
 • název navštívené webové stránky resp. souboru
 • datum a čas přístupu
 • přenesené množství dat
 • hlášení o úspěšném přístupu
 • typ vyhledávače a verze
 • operační sytém uživatele
 • použité koncové zařízení uživatele, včetně adresy MAC
 • URL referreru (předchozí navštívená stránka)
   

Tyto údaje nebudou spojovány s jinými osobními údaji, které aktivně uvedete v rámci těchto webových stránek. Logovací soubory serveru zjišťujeme za účelem administrace webových stránek a rozeznání a ochrany před neautorizovanými přístupy.

Právní základ

Osobní údaje v logovacích souborech se zpracovávají základě čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Skutková podstata povolení umožňuje zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, nepřevažují-li její základní práva, základní svobody nebo zájmy. Náš oprávněný zájem je ulehčení administrace a možnost rozeznání a sledování hackingu. Proti tomuto zpracování osobních údajů můžete kdykoliv podat námitku, existují-li důvody spočívající ve Vaší zvláštní situaci proti zpracování osobních údajů. V tomto případě dostačuje e-mail osobě pověřené ochranou osobních údajů.

Co jsou adresy IP?

Adresy IP se přiřazují každému zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC), který je spojený s internetem. O jakou adresu se jedná závisí na tom, přes jaký internetový přístup je Vaše koncové zařízení aktuálně s internetem připojené. Může se jednat o IP adresu, kterou Vám přidělil Váš internetový provider, například jste-li doma připojeni na internet přes Vaší wifi. Může se ale jednat i o IP adresu, kterou Vám přidělil Váš mobilní poskytovatel, nebo IP adresu poskytovatele veřejných nebo privátních wifi sítí nebo jiného internetového přístupu. Ve své momentálně nejběžnější formě (IPv4) se IP adresa skládá ze čtyř číslových bloků. Většinou nepoužíváte jako soukromý uživatel žádnou trvalou IP adresu, protože Vám ji Váš provider přiděluje pouze přechodně (takzvaná „dynamická IP adresa“). U trvale přidělené IP adresy (takzvané „statické IP adresy“) je jednoznačné přiřazení uživatelských údajů principiálně jednodušší. Kromě k účelu sledování nepřípustných přístupů k naší internetové nabídce nepoužíváme tyto údaje zásadně ve vztahu k určitým osobám, ale hodnotíme pouze na anonymizované bázi, jaká z našich stránek byla favorizovaná, kolik přístupů denně máme a podobně.

Naše webové stránky podporují již nové adresy IPv6. Máte-li již adresu IPv6, měli byste vědět ještě následující: Adresy IPv6 se skládají z osmi anonymizovaných čtyřmístných bloků. První čtyři bloky se přidělují, stejně jako u celé adresy IPv4, typicky privátním uživatelům dynamicky. Poslední čtyři bloky adresy IPv6 (tzv. „Interface-Identifier“) určuje ale koncové zařízení, které používáte při prohlížení webových stránek. Není-li to ve vašem operačním systému nastaveno jinak, používá se k tomu tzv. adresa MAC. U adresy MAC se jedná o druh sériového čísla, které se přiděluje každému zařízení se schopností IP celosvětově jednorázově. Proto neukládáme čtyři poslední bloky Vaší adresy IPv6. Obecně doporučujeme na Vašem koncovém zařízení aktivovat tzv. „Privacy Extensions“, aby bylo možné poslední čtyři bloky Vaší adresy IPv6 lépe anonymizovat. Většina běžných operačních systémů má k dispozici funkci „Privacy Extensions“, která ale není v některých případech přednastavená ze závodu.

Doba uložení osobních údajů

Logovací soubory serveru s výše uvedenými údaji budou smazanéautomaticky po 30 dnech. Vyhrazujeme si delší ukládání logovací souborů serveru v případech, kdy je podezření na nepřípustného přístupu (jako například pokus hackingu nebo takzvaného útoku DDOS).

 

5. Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, analytickou službu webových stránek společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používají pro identifikaci Vašeho prohlížeče více „cookies“.

Všeobecné pokyny ke cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se při prohlížení webové stránky uloží na Vašem koncovém zařízení přes vyhledávač, který používáte. Tímto způsobem mohou jednotlivé služby webových stránek „rozeznat“ a „zapamatovat si“ Vaše nastavení.  To slouží na jedné straně ke zlepšení uživatelské přístupnosti webových stránek a tím i uživatelů (např. ukládání souborů pro přihlášení). Na druhé straně slouží cookies k zjišťování statistických údajů užívání webových stránek a tyto tímto způsobem získané údaje využívá k analýze a k marketingovým účelům.

Informace získané cookies o využívání těchto webových stránek se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. My jsme ale na těchto webových stránkách aktivovali funkci anonymizace IP adresy, takže IP adresa je Googlem v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se přenáší kompletní adresa IP na server Google v USA a teprve tam se zkracuje. Na základě pověření provozovatelem těchto webových stránek využívá společnost Google tyto informace k vyhodnocení užívání těchto webových stránek, sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k dalším službám spojeným s využíváním internetu vůči provozovateli těchto webových stránek. V rámci Google Analytics Vaším prohlížečem získaná IP adresa se nespojuje s jinými údaji od Google.

Právní základ

Zpracování osobních údajů Google Analytics se zakládá na čl. 6 odst. 1 pís. f GPDR. Skutková podstata povolení umožňuje zpracování osobních údajů v rámci „oprávněného zájmu“ zodpovědné osoby, nepřevažují-li její základní práva, základní svobody nebo zájmy. Náš oprávněný zájem je analýza využívání těchto webových stránek. Můžete zabránit přenášení těchto pomocí cookies získaných a na využití webových stránek se vztahujících údajů (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google a dalšímu zpracování těchto údajů společností Google kliknutím a instalací pluginu prohlížeče na tomto odkazu:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Doba uložení osobních údajů

Souvislost s osobami se provádí okamžitě částečným smazáním IP adresy, takže se ukládají pouze statistické údaje.